Acumen sustav strateškog upravljanja i okruženje Acumen scorecard sustava


Prilike u vremenu promjena

Poduzeæa, kao i neprofitne organizacije su suoèene s brojnim izazovima u današnjim tržišnim uvjetima. Promjena je sveprisutna i stalna. Sve veæa složenost voðenja poduzeæa ili organizacije stvara brojne izazove vlasnicima i menadžerima. U veæini organizacija srednje velièine vlasnici ili menadžeri su ukljuèeni u skoro svako podruèje upravljanja poslovanjem. Iako se taj pristup u prošlosti pokazao djelotvornim, on u današnjem okruženju ogranièava potencijal rasta i koèi ostvarivanje konkurentske prednosti. Danas se pokazuje potreba za stvaranjem okvira za razvoj poduzetnièkog upravljanja.


Prilika za poboljšanje procesa strateškog planiranja i provedbe strategije

Robert Kaplan s Harvard-ove poslovne škole i David Norton iz Renaissance Solutions-a objavili su 1992. izvještaj o provedenom istraživanju koje je ukazivalo na zakljuèak kako je veæina procesa strateškog planiranja puna nedostataka. 85% viših menadžerskih timova provodi manje od sat vremena mjeseèno raspravljajuæi o strategiji.

 • 75% menadžerskih timova nemaju stvoren konsenzus oko vrijednosti koje poduzeæe nudi kupcima
 • Svega 5% zaposlenika razumiju organizacijsku strategiju
 • 60% organizacija ne usklaðuje proraèune sa strategijom
 • Svega 25% menadžera usklaðuje poticaje zaposlenicima sa strategijom
 • Kao odgovor na rezultate istraživanja Kaplan i Norton razvili su strateški mjerni sustav Balanced Scorecard

Strateški mjerni sustav Balanced Scorecard

Strateški mjerni sustav (Balanced Scorecard) je sustav mjerenja uèinkovitosti poduzeæa koji spaja financijske i nefinancijske metode mjerenja. On pomaže pri pretvaranju i usmjeravanju strateške vizije na konkretne operativne aktivnosti usklaðivanjem mjerila uèinkovitosti kroz èetiri pogleda na poduzeæe: financijski, s gledišta kupaca, internih procesa te s gledišta uèenja i rasta. Više od polovine poduzeæa s popisa 500 najveæih èasopisa "Fortune" te rastuæi broj srednje velikih poduzeæa i neprofitnih organizacija koristi strateški mjerni sustav (Balanced Scorecard) kako bi potakli rast i profitabilnost.


Acumen Scorecard sustav

U današnjem složenom poslovnom okruženju strategije stvaranja dodatne vrijednosti postaju složenije. Više se ne koriste samo strategije upravljanja materijalnom imovinom, veæ se više pozornosti posveæuje strategijama zasnovanim na znanju kojima se u upotrebu sve više stavlja nematerijalna imovina ukljuèujuæi odnose s klijentima, motivaciju zaposlenika, inovacije proizvoda/usluga te razvoj vještina i znanja. Acumen Dynamics Framework je na osnovi uspješne provedbe projekta strateškog mjernog sustava (Balanced Scorecard) razvio poboljšani paket parktiènih alata i tehnika za poticanje rasta i profitabilnosti poduzeæa.


Stvaranje okvira za razvoj poduzetnièkog upravljanja

Acumen-ov sustav strateškog upravljanja omoguæuje sustav mjerenja i poduzetnièkog upravljanja poduzeæem koji æe usmjeriti znanja i vještine svih zaposlenika i poduzeæa u cjelini prema ostvarenju svih postavljenih strateških ciljeva. On takoðer vlasnicima i menadžmentu pri stvaranju organizacijske strukture koja na razumljiv naèin svim zaposlenicima objašnjava strateško usmjerenje organizacije. Ovaj sustav usmjerava zaposlenike prema zajednièkom radu kako bi ostvarili rezultate koji æe potaknuti uèinkovitost i konkurentnu prednost poduzeæa.


Prednosti Acumen Scorecard pristupa poslovanju

Acumen Scorecard sustav prepoznao je potrebu povezivanja financijskih i operativnih metoda mjerenja. Ovaj pristup osigurava menadžmentu skup sveobuhvatnih, a ujedno i praktiènih mjernih metoda. On usmjerava poslovanje poduzeæa na aktivnosti koje su kljuène za konaèan uspjeh i rast. On daje sveobuhvatni prikaz trenutnog stanja poduzeæa kojim se menadžeri mogu poslužiti pri organizaciji, komunikaciji sa zaposlenicima te mjerenju uèinkovitosti upravljanja poduzeæem.


Stvaranje vrijednosti pomoæu pet razlièitih strateških pogleda

Acumen-ov sustav strateškog upravljanja stvara okvir za upravljanje strategijama putem pet pogleda na poduzeæe:

 • Vizija, upravljanje i kontinuitet – podešavanje vizije, stvaranje i mijenjanje operativnog usmjerenja poduzeæa u korist stakeholdera i zajednice u cjelini.
 • S gledišta kupaca – izgradnja strategije oko poveæanja vrijednosti stvorene za kupce i pozicioniranja prema konkurenciji.
 • S gledišta internih procesa – utvrðivanje prioriteta za poslovne i operativne procese koji su kljuèni za stvaranje zadovoljstva kupaca i ostvarivanje rasta.
 • Financijski pogled – usmjerenje mjerama koje podržavaju profitabilan strateški rast i poslovni razvoj uzimajuæi u obzir rizik koji preuzimaju vlasnici poduzeæa.
 • S gledišta rasta i uèenja – stvaranje poduzetnièke klime koja potièe inovacije i rast kroz uèenje i promjenu.

Koraci pri stvaranju Acumen Scorecard sustava

Proces razvijanja strateškog mjernog sustava Acumen Scorecard usmjerit æe menadžment prema stvaranju sustava upravljanja poduzeæem koji æe osigurati ravnotežu izmeðu financijskih i operatvinih metoda mjerenja, mjerenja èimbenika unapreðenja ili unazaðivanja poslovanja te metoda mjerenja vezanih za viziju i misiju poduzeæa koje ukazuju na potrebe i organizacijsku kulturu poduzeæa.

Uvoðenje AcumenSMS sustava pomoæi æe pri usmjerenju taktièkog i strateškog razmišljanja prema sljedeæih osam kljuènih kompetencija.

 1. Stvaranje zajedništva, konsenzusa i usmjerenja
 2. Pojam vrijednosti i pozicioniranje prema konkurenciji
 3. Razumijevanje tržišta i potrošaèa
 4. Upravljanje operatvinim aktivnostima i odnosom s potrošaèima
 5. Usklaðivanje kljuènih kompetencija s potrebama potrošaèa
 6. Komuniciranje i ohrabrivanje zaposlenika na donošenje odluka
 7. Upravljanje poduzetnièkim rastom i uèenjem
 8. Stvaranje strateški usmjerene organizacije

Upravljanjem do uspjeha – poboljšanje uèinkovitosti poduzeæa sistemskim razmišljanjem

Izgradnja i oponašanje modela razmišljanja... pretpostavke koje se moraju odbaciti!

 1. Èimbenici djeluju neovisno...svaki èimbenik utjeèe na ishod, ali to èini neovisno o drugima
 2. Uzroèno-posljediène veze gledaju se jednosmjerno...od èimbenika prema ishodu, ali ne i unatrag
 3. uèinci se mogu odmah primijetiti...ne postoje zastoji ili vremenski odmaci izmeðu promjene èimbenika i konaènog ishoda
 4. uèinci i promjene su linearni i konstantni...odreðena postotna promjena inputa uvijek æe rezultirati toèno odreðenom postotnom promjenom outputa
 5. Uèinkovita organizacija mora biti skup funkcionalnih, divizijskih i/ili geografskih cjelina...koje se ne mogu mijenjati kako bi toènije prikazivali dogaðaje u stvarnosti

Sustav strateškog upravljanja
SSU verzija 3.0 beta
© 2003-2004. prof. dr. sc. Slavica Singer


Naše ciljne skupine
Velika i srednja obiteljska poduzeæa

Odjeli i operativne cjeline poduzeæa s popisa 1000 najveæih èasopisa "Fortune"

Profesionalni treneri, predavaèi, istraživaèi i pružatelji konzultantskih usluga

Neprofitne organizacije koje potièu poduzetnièko obrazovanje i istraživaèke projekte

Naš pristup
AcumenSMS pomaže organizacijama pri stvaranju i primjeni praktiènih sustava mjerenja uèinkovitosti upravljanja poduzeæem koji usklaðuju izradu strategije s njenom provedbom kako bi omoguæili ostvarenje nadprosjeènih rezultata