Pregled


AcumenSMS je razvijen kako bi pružao pomoæ poduzeæima, kao i neprofitnim organizacijama pri usmjeravanju poslovanja na aktivnosti kojima se ujedno mogu ostvariti trenutni rezultati i poboljšati dugoroèna konkurentska pozicija na promjenjivim i dinamiènim tržištima.

AcumenSMS sustav pomaže menadžmentu pri stvaranju alata i tehnika upravljanja poduzeæem uzimajuæi u obzir per razlièitih pogleda na poslovanje poduzeæa: financijski, s gledišta internih procesa, s gledišta kupaca, s gledišta uèenja i rasta te s gledišta vizije, upravljanja i kontinuiteta poslovanja. Nakon razvijanja verzija 1.0 i 2.0 AcumenSMS softvera razgovarali smo i radili s brojnim poduzeæima i organizacijama diljem Europe i SAD-a. Organizacije s kojima smo poslovali pružile su nam odlièan praktièni uvid u naš softver.

Sljedeæi primjeri prikazuju samo dio pitanja koja su organizacije oznaèile kao bitna.

Kako smanjivati troškove i istovremeno ostati konkurentan? Na koji naèin uravnotežiti obiteljske i poslovne potrebe kako bi osigurali rast i kontinuitet? Koja su tržišta proizvoda najatraktivnija u današnjem okruženju? Na koji naèin možete diferencirati svoju ponudu kako bi stvorili novu vrijednost kupcima, a istovremeno i poduzeæu? Koje promjene u poduzeæu i vašim poslovnim aktivnostima trebate provesti kako biste bili u stanju uspješno i profitabilno ostvariti visoko diferenciranu inovaciju? Na koji æete naèin restrukturirati svoje poslovne aktivnosti i smanjiti neprofitabilnu imovinu bez žrtvovanja moguænosti za ostvarenje dugoroènog rasta? Kako æete osigurati rast i uèenje menadžmenta unutar i izvan obitelji?


 

 

 


Uvod